Aktualitātes

NEFAB padomes tikšanās

2013. gada 14. oktobris,

NEFAB Padomes sēde, kas ir trešā Padomes tikšanās, kopš spēkā stājies NEFAB valstu nolīgums, notika 2013. gada 19.septembrī Oslo. Padome apsprieda NEFAB turpmāko stratēgisko virzību, tajā skaitā, pasākumus, kas veicami, lai izpildītu veiktspējas mērķus.

NEFAB Padome ir NEFAB augstākā pārvaldības institūcija, kuru pārstāv satiksmes nozares un aizsardzības ministrijas. Padomes priekšsēdētāja pienākumus pirmajā NEFAB dibināšanas gadā pilda Norvēģijas Transporta un sakaru ministrija.

Padomes sēdē piedalījās pārstāvji no četru NEFAB valstu - Igaunijas, Latvijas, Norvēģijas un Somijas Satiksmes ministrijām, Norvēģijas un Somijas Aizsardzības ministrijām, kā arī, NEFAB Komiteju priekšsēdētāji un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēju vadītāji.

Padome apsprieda NEFAB turpmāko startēģisko virzību. Visbūtiskākie jautājumi šajā sakarā ir ES veiktspējas mērķi un to radītie izaicinājumi, kā arī jauna pieeja gaisa satiksmes vadības pakalpojumu organizēšanai un sadarbībai funkcionālo gaisa telpas bloku ietvaros, kas iestrādāta priekšlikumā pārskatīt šo jomu regulējošos ES aktus. Nozīmīga loma  NEFAB gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēju sadarbībā ir arī aktualizētajam piecu gadu uzņēmējdarbības plānam. NEFAB Komitejas ir galvenie koordinatori NEFAB sadarbības sekmēšanai dažādos līmeņos. Starp Komiteju virzītajiem darba kārtības jautājumiem ir arī rekomendācija noteiktās NEFAB gaisa telpas daļās kā vienīgo valodu lietot angļu valodu. Tāpat tika pārspriesta arī Eurocontrol jauno, uzlaboto rīku ieviešana gaisa telpas elastīgākai izmantošanai (LARA un PRISMIL rīki gaisa telpas izmantošanas koordinēšanai  civilo un militāro lietotāju vajadzībām).

Sanāksmes laikā tika pārrunāta arī sadarbība ar kaimiņvalstīm, tostarp, Dāniju, Zviedriju, kā arī ar Krieviju. Sadarbība ar Dāniju un Zviedriju brīvo maršrutu gaisa telpas (Free Route Airspace) koncepcijas ieviešanā, kas tiek plānota 2015.gada nogalē, norit saskaņā ar plānu. Iesaistītie gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji ir nodibinājuši kopīgu projektu ar augsta līmeņa pārvaldību, nodrošinot projekta veiksmīgu īstenošanu. 

NEFAB Padomes priekšsēdētājs Ottar Ostnes, Norvēģijas Transporta un sakaru ministrijas ģenerāldirektors, novērtējot sanāksmē pārrunāto, norādīja:

“NEFAB Padomē mēs esam risinājuši ļoti nozīmīgas un noderīgas diskusijas par stratēģiskiem jautājumiem. Mēs joprojām strādājam pie konkrētiem nākotnes startēģiskajiem virzieniem. Tikmēr man ir prieks atzīmēt, ka, kopīgi sadarbojoties, mēs esam spēruši konkrētus soļus, kas ir nozīmīgi gan paši par sevi, gan, cita starpā, to ieguvumu dēļ, ko saņem gaisa telpas lietotāji un citas iesaistītās puses”.

Līdztekus NEFAB Padomes sēdei notika arī NEFAB Konsultatīvās Padomes (ANSCB) inaugurācijas pasākums. Pasākumu apmeklēja NEFAB valstu ministriju un nacionālo institūciju pārstāvji, kā arī gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji, gaisa telpas lietotāji un darbinieku asociācijas. Pasākuma mērķis – viedokļu apmaiņa par NEFAB sadarbību un nākotnes plāniem sadarbības pilnveidošanā esošā un plānotā ES normatīvā regulējuma ietvarā.

Šajā gadā pēdējā Padomes sēde ir plānota 27.novembrī. NEFAB Padomes vadību 2014.gadā pārņems Igaunija.