Aktualitātes

Noteikta kārtība aeronavigācijas informācijas sagatavošanai un izplatīšanai

2008. gada 11. decembris,
Ir pieņemti MK noteikumi, kas paredz Latvijas Republikas aeronavigācijas informācijas sagatavošanu un izplatīšanu (sk. 22.09.2008 MK noteikumi Nr. 775 „Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība”).Jaunā kārtība attiecas ne tikai uz valstiski noteiktajiem informācijas apkopotājiem un uzglabātājiem, bet arī visiem aeronavigācijas informācijas sniedzējiem – institūcijām un komersantiem, kas tieši vai pakārtoti ir saistīti ar gaisa kuģu lidojumu drošību.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 775 „Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība” izstrādāti saskaņā ar likumu „Par aviāciju”, kurā savukārt ietvertas 1944. gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju un Eiropas Savienības tiesību aktu prasības. Saskaņā ar Konvenciju, katrai tās dalībvalstij ir jāizveido Aeronavigācijas informācijas dienests, kas iegūst, apkopo, rediģē, noformē, publicē un uzglabā aeronavigācijas informāciju. Latvijā šīs funkcijas veic VAS „Latvijas gaisa satiksme” Aeronavigācijas informācijas daļa. Valstij ir jānodrošina tieša aeronavigācijas informācijas sniegšanas iespēja Aeronavigācijas informācijas daļai, jo tādējādi tiek īstenotas ātras un precīzas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas iespējas, no kā ir atkarīga arī gaisa kuģu lidojumu drošība.
Līdz ar jaunās kārtības pieņemšanu Aeronavigācijas informācijas daļai ir tiesības pieprasīt aeronavigācijas informāciju arī no ārvalstu aeronavigācijas dienestiem.
Valsts uzraudzību un kontroli pār aeronavigācijas informācijas sagatavošanu un izplatīšanu veic VA „Civilās aviācijas aģentūra”.