Ētikas kodekss

1.    Vispārīgie noteikumi

1.1.     Valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) ētikas kodekss (turpmāk – kodekss) nosaka LGS darbinieku (turpmāk – darbinieki) profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus.

1.2.    Kodeksā iekļautie profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipi ir saistoši visiem LGS darbiniekiem.


1.3.    Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.


2.    Profesionālās ētikas pamatprincipi
    
2.1.    Darbinieks, pildot savus darba pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus:

2.1.1.      Lojalitāte:

2.1.1.1.    darbinieki ir lojāli pret LGS, ievēro tās darbības mērķus, savā darbā rīkojas saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;

2.1.1.2.    lojalitāte nozīmē ne tikai vadītāju uzticēto pienākumu un norādījumu izpildi, bet arī atbalstu, līdzdalību un ieinteresētību jautājumu risināšanā sadarbībā ar LGS vadību un kolēģiem;


2.1.1.3.    darbinieki nepiedalās aktivitātēs, blakus darbos un neiesaistās komercdarbībā, kas traucētu profesionāli pildīt savus darba pienākumus vai var radīt aizdomas par potenciāliem, šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem.


2.1.2.    Atbildība:


2.1.2.1.    darbinieki uzņemas atbildību par savu rīcību un, atbilstoši savai kompetencei, par LGS darbību kopumā;


2.1.2.2.    darbinieki nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes, lai kompetenti pildītu savus darba pienākumus;


2.1.2.3.    darbinieki nepieļauj prettiesiskas rīcības slēpšanu vai atbalstīšanu;


2.1.2.4.    darbinieki veic savus darba pienākumus, izmantojot lietderīgi un efektīvi savu darba laiku, finanšu un citus resursus, lai sasniegtu noteiktos darba rezultātus un nodrošinātu LGS pakalpojumu kvalitāti.

2.1.3.    taisnīgums un objektivitāte:


2.1.3.1.    darbinieki savā profesionālajā darbībā un lēmumu pieņemšanā ir patstāvīgi un neatkarīgi, neietekmējas no politiskās piederības, norobežojas no personiskajām interesēm un ārējas ietekmes;


2.1.3.2.    pieņemot lēmumus, darbinieki pamatojas tikai uz objektīvi pārbaudītu informāciju, pierādījumiem un faktiem;


2.1.3.3.    darbinieki rīkojas ievērojot personu vienlīdzību, neizrādot labvēlību vai nepiešķirot nepamotas privilēģijas kādai no tām.


3.    Komunikācijas ētika


3.1.    Darbinieki visās savās darbībās ievēro konfidencialitāti un rūpējas par LGS informācijas aizsardzību.


3.2.    Darbinieki izturas godprātīgi un ievēro konfidencialitāti arī attiecībā pret jebkuru informāciju, kas, strādājot LGS, nejauši nonākusi viņu rīcībā.


3.3.    Darbinieki apzinās, ka viņu rīcībā esošā dienesta informācija paredzēta vienīgi LGS darba nodrošināšanai, tāpēc nepieļauj tās izmantošanu jebkāda personiska labuma gūšanai. Tas attiecas arī uz katru iespējamo labumu, kuru no darbinieku izpaustās informācijas varētu gūt trešās personas.


3.4.    LGS saskare ar plašsaziņas līdzekļiem notiek ar LGS darbinieka, kura amata pienākumos ietilpsts šie pienākumi, starpniecību, ievērojot plašsaziņas līdzekļu vienlīdzību gan informācijas sniegšanas laika, gan tās satura ziņā.

3.5.    LGS oficiālo viedokli pauž tikai tie darbinieki, kuri saņēmuši LGS vadības pilnvarojumu šādai rīcībai.


3.6.    Darbinieka publiska personisko uzskatu paušana neatspoguļo LGS oficiālo viedokli.


3.7.    Saskarē ar sabiedrību darbinieki kā privātpersonas rūpējas par LGS reputāciju un prestižu, tāpēc atturas no izteikumiem, kuri ļautu sabiedrībai apšaubīt darbinieka lojalitāti, pilsonisko un morālo stāju.


3.8.    Neslavas celšana LGS, uzskatāma par neētisku un nav pieļaujama.


4.    Darbinieku savstarpējo attiecību un uzvedības pamatprincipi


4.1.     Darbinieku savstarpējās attiecībās nav pieļaujama diskriminējoša rīcība attiecībā uz personas rasi, ādas krāsu, dzimumu, vecumu, invaliditāti, reliģisko, politisko vai citu pārliecību, nacionālo vai sociālo izcelsmi, mantisko vai ģimenes stāvokli, seksuālo orientāciju un citiem apstākļiem.


4.2.    Attiecībās ar kolēģiem darbinieki ir korekti, nošķirot profesionālās attiecības no privātajām.


4.3.     Ar oficiālai darba videi piemērotu uzvedību, izskatu un stāju darbinieki apliecina profesionālās vērtības un uzņemuma darba kultūru.


4.4.    Darbinieki iejūtīgi izturas pret citiem, neaizvaino un ciena tos. Par nepieļaujamu atzīstama uzmācīga un aizvainojoša rīcība.


4.5.    Darbinieki nelieto valodu, žestus un mājienus, kas var būt aizskaroši citu pašcieņai.


4.6.    Diskusijas notiek atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē, ieklausoties otra teiktajā un argumentējot savu viedokli.


4.7.    Konfliktus LGS iekšienē un ārpus tās darbinieki risina konstruktīvas sadarbības ceļā, veicinot situācijas atrisinājumu un saskaņu kolektīvā.


4.8.    Darbinieki neizmanto savtīgos nolūkos padotā un vadītāja attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu.


4.9.     Darbinieki ārpus darba laika izvairās no tādām situācijām, kuras neatbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām un tādējādi negatīvi ietekmē LGS tēlu un darbinieka statusu.


5.    Kodeksa īstenošana


5.1.    Kodekss pieejams visiem LGS darbiniekiem. Tā īstenošana atkarīga no ikviena darbinieka apzinīguma, spējas izprast situāciju, paškontroles un pašpilnveides. LGS vadība ar savu paraugu un darba organizāciju veicina Kodeksa principu un normu ievērošanu.


5.2.    Aktuālos jautājumus par profesionālās ētikas pamatprincipiem, kā arī uzvedības normu ievērošanu darbinieki risina ar tiešo vadītāju. Ja problēmas nevar objektīvi atrisināt, darbinieki ir tiesisiki vērsties valdē, iesniedzot valdes priekšsēdētājam rakstisku iesniegumu.